انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������������� ��������������
تعداد عنوان ها: 3
تصمیم گیری‌های چند معیاره ( اصغر پور)
دکتر محمدجواد اصغرپور
750,000
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت 8138
دکتر محمدجواد اصغرپور
170,000
کاربردهای برنامه‌ریزی خطی 1876
محمدجواد اصغرپور
220,000