انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 9
اطلس زبان ها 2908
بر ناردکمری استفن متیوس ماریاپولینسکی؛ ارسلبان گلفام اکبرحسابی؛ بر ناردکمری استفن متیوس ماریاپولینسکی؛ ارسلبان گلفام اکبرحسابی؛ بر ناردکمری استفن متیوس ماریاپولینسکی؛ ارسلبان گلفام اکبرحسابی؛ بر ناردکمری استفن متیوس ماریاپولینسکی؛ ارسلبان گلفام اکبرحسابی؛ بر ناردکمری؛ بر ناردکمری .استفن متیوس.ماریاپولینسکی؛ ارسلبان گلفام .اکبرحسابی؛ استفن متیوس؛ ماریاپولینسکی؛ ارسلبان گلفام؛ اکبرحسابی
70,000
افسانه معنا؛ جستاری درباره محتوای مفاهیم 3871
جری فودور؛ زنون پیلیشین؛ دکتر غلامحسین کریمی ‌دوستان؛ رامین حکمتی؛ عباس نصری
160,000
تحول زبان 2630
آر ال تراسک؛ دکتر ارسلان گلفام
8,500
درآمدی به زبان و منطق 2728
دکتر غلامرضا دین محمدی
12,000
زبان‌شناسی جمله 3808
دکتر پرویز البرزی
340,000
فرهنگ بسامدی بر اساس پیکره متنی زبان فارسی امروز 3268
دکتر محمود بی جن خان؛ مهدی محسنی
470,000
گویش آشتیان 384
دکتر صادق کیا
1,500,000