انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 4
آموزش شیمی عمومی عملی 2303
ناهید شاه حسینی صرافین- محسن صرافین
85,000
آنالیز تابعی کاربردی 3300
دکتر احمد فیض دیزجی
250,000
ریاضیات مهندسی 3302
دکتر جلیل راشد محصل
450,000
ریاضیات مهندسی پیشرفته 2232
دکتر احمد فیض دیزجی
200,000