انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 19
راهنمای انتشار مقاله علمی 3125
محبوبه اسلامی مقدم، علی اکبر صبوری؛ آن ام کورنر؛ محبوبه اسلامی مقدم، علی اکبر صبوری؛ آن ام کورنر؛ محبوبه اسلامی مقدم؛ آن ام. کورنر؛ محبوبه اسلامی مقدم؛ علی اکبر صبوری؛ آن ام کورنر؛ محبوبه اسلامی مقدم؛ آن ام کورنر؛ علی اکبر صبوری
40,000
راهنمای کاربردی زوترو نسل جدید ابزارهای پژوهشی
دکتر احمد سلطانی نژاد، هادی معبودی؛ احمد سلطانی نژاد؛ هادی معبودی
480,000
راهنمای نشریات بین المللی استنادی 2910
علی‌اکبر صبوری- علی‌اکبر موسوی موحدی- مهناز امینی
1,100,000
راهنمای ویرایش و نگارش
فرشاد رضوان
70,000
روش تحقیق 2180
دکتر عباسقلی خواجه نوری
370,000
زندگی و جهان انیشتین 3084
والتر ایساکسن؛ دکتر علی بهفروز
1,600,000
شیوه‌های استناد در نگارش‌های علمی 2759
دکتر عباس حری- اعظم شاهبداغی
170,000
فهرست توصیفی انتشارات
دکتر مهدی محقق
50,000
فهرست کتاب‌های چاپ سنگی 2478
دکتر اکرم مسعودی
12,000
فهرست کتابهای چاپ سنگی قطع وزیری 2740
اکرم مسعودی؛ محمد حسن فوادیان
23,500
لغت نامه فارسی جلد اول ( آ- آمدگی)
موسسه لغت نامه دهخدا
200,000
لغت نامه فارسی جلد چهارم ( اشتکال- اغیل)
موسسه لغت نامه دهخدا؛ دکتر سید حسن احمدی گیوی
200,000
لغت نامه فارسی جلد دوم ( آمدن-احیون)
موسسه لغت نامه دهخدا؛ دکتر سید محمد دبیر سیاقی
200,000
لغت نامه فارسی جلد سوم ( اخ- استشفا نمودن)
موسسه لغت نامه دهخدا؛ دکتر سعید نجفی اسدالهی
200,000
مدیریت اطلاعات و منابع علمی با اندنوت
دکتر احمد سلطانی نژاد، اسماعیل یزدان پور؛ احمد سلطانی نژاد؛ اسماعیل یزدان پور
480,000