انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 65
ارتباطات سلامت در قرن بیست و یکم 4234
کوین بی. رایت ؛ لیزا اسپارکز ؛ دان اهیر ؛ دکتر عباس قنبری‌باغستان ؛ دکتر داود مهرابی
1,000,000
اصول و اندیشه‌های تعاونی 2367
دکتر مهدی طالب
720,000
اندیشه نوسازی در ایران 2495
دکتر تقی آزاد ارمکی
480,000
انگلیسی کاربردی برای دانشجویان جامعه‌شناسی اسلامی 3663
دکتر مهیار گنجابی- دکتر غلامرضا جمشیدیها
370,000
اولویت‌های توسعه روستایی 3047
ا م ا ل دا و ان ؛ دکتر مهدی طالب- احمد محمدی- زهرا فرضی‌زاده- حسین قهاری ؛ ان؛ مهدی طالب احمد محمدی زهرا فرضی زاده حسین قهاری
720,000
بنیادگرایی بازار 4186
دکتر یوسف اباذری
940,000
بوم شناسی اجتماعی 3352
راماچاندرا گوها؛ دکتر مهدی طالب ، احمد محمدی؛ راماچاندرا گوها؛ مهدی طالب ، احمد محمدی؛ راماچاندرا گوها؛ مهدی طالب؛ دکتر مهدی طالب؛ احمد محمدی؛ راماچاندرا گوها؛ مهدی طالب؛ احمد محمدی
130,000
پایان یک اسطوره (اقتباس نظریات ابن خلدون از رسائل اخوان الصفا) 4389
دکتر محمود اسماعیل ؛ دکتر عبدالوحید نویدی
780,000
پیدایش نظریه های جامعه شناسی 2669
دکتر غلامرضا جمشیدیها
25,000
تاریخ و نظریه ا جتماعی 2570
پیتر برگ؛ پیتر برگ؛ غلامرضا جمشیدیها؛ پیتر برگ؛ غلامرضا جمشیدیها؛ پیتر برگ؛ غلامرضا جمشیدیها؛ غلامرضا جمشیدیها
480,000
تاملی در هویت زن ایرانی 2941
دکتر مریم رفعت جاه
25,000
توسعه اجتماعی چشم‌انداز جهانی و وضعیت ایران 3486
دکتر عبدالحسین کلانتری، دکتر پیام روشنفکر، فرشید مقدم سلیمی
120,000
توسعه روستایی اولویت بخشی به فقرای روستایی 2329
رابرت چمبرز؛ دکتر مصطفی ازکیا
720,000
جامعه دولت شهرنشینی تفکر جامعه شناختی ابن خلدون 2614
فؤاد بعلی؛ دکتر غلامرضا جمشیدیها
11,000
جامعه سیاسی اسلامی مبانی فقهی و تاریخی 2473
آیت الله شیخ محمد مهدی شمس الدین؛ دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی
17,000
جامعه‌شناسی پزشکی 3132
دکتر ابراهیم مسعود‌نیا
1,900,000
جامعه‌شناسی تاریخی 3774
فیلیپ آبرامز؛ دکتر منصوره لولاآور؛ دکتر غلامرضا جمشیدیها
720,000
جامعه‌شناسی سیاسی ایران 4193
دکتر حمیدرضا جلایی‌پور
2,000,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه