انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ������������ ��������
تعداد عنوان ها: 2
روان‌شناسی نابهنجاری (جلد اول) 4476
رونالد کومر؛ دکتر فاطمه دهقانی‌آرائی؛ دکتر رضا رستمی
3,200,000
روان‌شناسی نابهنجاری (جلد دوم) 4477
رونالد کومر؛ دکتر فاطمه دهقانی‌آرانی ؛ دکتر رضا رستمی؛ حسین رحیمی‌نژاد