انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ��������
تعداد عنوان ها: 1
فیزیک داروسازی و علوم دارویی مارتین (جلد دوم: پدیده های بین سطحی و سینتیک دارویی) 4455
پاتریک ج. سینکو ؛ دکتر علی اکبر صبوری ؛ دکتر حسین درخشان خواه؛ دکتر سمیرا جعفری ؛ دکتر ژیلا عزتی؛ دکتر لقمان علایی
1,700,000