انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ���������� ���������� �������� ����������
تعداد عنوان ها: 1
بتن غلتکی در سدسازی
پژوهشهای ملی فرانسه ؛ دکتر محمد شکرچی زاده، هومن قاسمی
120,000