انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������� �������������������������
تعداد عنوان ها: 2
فیزیولوژی گیاهی (8)؛ پروتئین‌ها و ظهور حیات، روح و شکل 4423
دکتر حسن ابراهیم‌زاده ؛ دکتر مهدیس ابراهیم‌زاده
1,200,000
فیزیولوژی گیاهی (9) 4514
دکتر حسن ابراهیم‌زاده ؛ دکتر مهدیس ابراهیم‌زاده ؛ دکتر محمد صدری
1,100,000