انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������������� ��������
تعداد عنوان ها: 2
ژئودزی و گرانی 2957
جان وار؛ دکتر عبدالرضا صفری؛ علیرضا آزموده اردلان
49,000
موجک ها باکاربرد در ژئودزی و ژئودینامیک 2991
ولفگانگ کلر؛ دکتر عبدالرضا صفری، محمدعلی شریفی؛ دکتر عبدالرضا صفری؛ دکتر محمدعلی شریفی
57,000