انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������� ��������
تعداد عنوان ها: 3
بتن 3439
سیدنی میندس،فرانسیس یانگ،دیوید داروین؛ دکتر محمد شکرچی زاده،پرویز قدوسی،علی اکبر رمضانیان پور؛ سیدنی میندس،فرانسیس یانگ،دیوید داروین؛ محمد شکرچی زاده،پرویز قدوسی،علی اکبر رمضانیان پور؛ سیدنی میندس؛ فرانسیس یانگ؛ دیوید داروین؛ دیوید داروین؛ محمد شکرچی زاده؛ محمد شکرچی زاده؛ پرویز قدوسی؛ علی اکبر رمضانیان پور؛ سیدنی میندس؛ علی اکبر رمضانیان پور
350,000
بتن سبکدانه دانش، فناوری و کاربردها 2897
ساتیش چاندرا، لیف برنتسون؛ دکتر محمد شکرچی زاده ، آرزو امدادی ، نیکلاس علی لیبر؛ ساتیش چاندرا، لیف برنتسون؛ محمد شکرچی زاده ، آرزو امدادی ، نیکلاس علی لیبر؛ ساتیش چاندرا؛ لیف برنتسون؛ لیف برنتسون؛ محمد شکرچی زاده؛ محمد شکرچی زاده؛ آرزو امدادی؛ نیکلاس علی لیبر؛ ساتیش چاندرا؛ نیکلاس علی لیبر
200,000
سیمان پرتلند ترکیب، تولید و ویژگی ها 2793
دکتر هومن قاسمی،عسگر هورفر، محمد شکرچی زاده؛ جی سی بای؛ هومن قاسمی،عسگر هورفر، محمد شکرچی زاده؛ جی سی بای ؛ هومن قاسمی؛ هومن قاسمی؛ محمد شکرچی زاده ؛ جی سی بای ؛ هومن قاسمی؛ محمد شکرچی زاده؛ محمد شکرچی زاده؛ جی سی بای؛ جی سی بای؛ عسگر هورفر؛ جی سی بای
45,000