انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������� ����������
تعداد عنوان ها: 1
آشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد منابع طبیعی 2315
دکتر محمود زبیری؛ مهندس علیرضا مجد
660,000