انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ������������ ������������������
تعداد عنوان ها: 2
طراحی و برنامه‌ریزی معادن روباز 3741
ویلیام هوسترولید؛ مارک کوچتا؛ رندی مارتین؛ دکتر علی‌اصغر خدایاری؛ مهدی یاوری شهرضا
650,000
طراحی و برنامه‌ریزی معادن روباز (مبانی)؛ جلد دوم- عملیات واحد 4498
ویلیام هوسترولید؛ مارک کوچتا؛ رندی مارتین؛ دکتر علی‌اصغر خدایاری ؛ دکتر مهدی یاوری شهرضا
1,000,000