انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ������������������
تعداد عنوان ها: 1
آمار و احتمال (برای رشته‌های اقتصاد و مدیریت) 3805
دکتر محسن مهرآرا؛ دکتر سجاد برخورداری
1,600,000