انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ����������
تعداد عنوان ها: 1
پردازش کامپیوتری تصاویر سنجش از دور 3032 (همراه CD)
پاول ام می تر؛ دکتر جلال امینی
300,000