انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ������ �������� �������� ������- �������� ���������� ����������
تعداد عنوان ها: 1
مدل‌سازی کانسارهای فلزی - غیرفلزی و کاربرد اکتشافی آن 2490
دکتر علی اصغر حسنی پاک- دکتر بهناز شجاعت
240,000