انتشارات دانشگاه تهران
 
پنجمین اثر مشترک انتشارات دانشگاه تهران و اشپرینگر منتشر شد
1399-09-01
پنجمین اثر مشترک انتشارات دانشگاه تهران و اشپرینگر منتشر شد

کتاب

 Advanced Statistics for Testing Assumed Causal Relationships

Multiple Regression Analysis Path Analysis Logistic Regression Analysis 

  نوشته دکتر هوشنگ نایبی توسط انتشارات دانشگاه تهران و اشپرینگر منتشر شد.

 

تمرکز این کتاب بر رگرسیون خطی، تحلیل مسیر و رگرسیون لجستیک است که  پرکاربردترین روش‌های آماری برای آزمون روابط علّی شناخته می‌شوند و تأکید آن بر برداشت‌ها و کاربردهای این روش‌ها با استفاده از نمونه‌های ساده بدون نیاز به هر نوع دانش ریاضی است و نشان می‌دهد تجزیه‌و‌تحلیل رگرسیون چندگانه، به‌طور دقیق روابط علّی بین پدیده‌ها را بازسازی می‌کند. بنابراین می‌توان از آن  برای آزمون فرضیه‌های مربوط به روابط علّی بین متغیرها بهره گرفت. در این کتاب نشان داده شده است که اثرهای بالقوه هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته محدود به اثرهای مستقیم و غیرمستقیم نیست. تحلیل مسیر نشان می‌دهد که هر متغیر مستقل تأثیر مستقیم بر متغیر وابسته دارد؛ بنابراین، می‌توان سهم منحصر‌به‌فرد هر متغیر مستقل نسبت به تغییر متغیر وابسته را نشان داد. این کتاب متن آماری پیشرفته‌ای برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی و رفتاری و نیز مرجعی برای متخصصان و پژوهشگران است.

 

لینک نسخه انگلیسی

https://www.springer.com/gp/book/9783030547530