انتشارات دانشگاه تهران
 
شبیه‌سازی با ارنا کتاب برگزیده جشنواره مهندسی صنایع
1400-08-27

کناب «شبیه‌ سازی با ارنا: شبیه‌سازی فرایندهای کسب و کار» ترجمه دکتر مجتبی سجادی، دکتر محمدرضا تقی‌زاده یزدی، نگار پورفرج قادری و عماد پیوسته به عنوان کتاب شایسته تقدیر در سومین جشنواره برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع ایران دست یافت. این جشنواره در آبان 1400 برگزار شد.