انتشارات دانشگاه تهران
 
انتخاب کتاب «نوآوری اجتماعی در مدیریت شهری» به عنوان کتاب برتر جشنواره ملی شهرپژوهی
1400-04-19

کتاب «نوآوری اجتماعی در مدیریت شهری» نوشته دکتر کرامت‌اله زیاری استاد دانشگاه تهران در چهارمین جشنواره ملی شهرپژوهی و نخستین جشنواره فن‌پژوهی شهری در محور نوآوری‌های شهری و استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت شهری و شهر هوشمند، عنوان کتاب برتر را کسب کرد. همچنین دکتر کرامت‌اله زیاری به عنوان یکی از فعالان برتر در اهتمام به امور پژوهش و تحقیق در امور شهرپژوهی و فن‌پژوهی شهری انتخاب شد. این جشنواره به همت شهرداری اصفهان در تیر ماه 1400 برگزار گردید. 

https://press.ut.ac.ir/book_3336.html