انتشارات دانشگاه تهران
 
نشست «معرفی، نقدو بررسی کتاب تاریخ روسیه» برگزار می شود.
1400-01-28
نشست «معرفی، نقدو بررسی کتاب تاریخ روسیه» برگزار می شود.

  نشست «معرفی، نقد و بررسی کتاب ترایخ روسیه» از سلسله نشست‌های معرفی و نقد کتاب در صفحه اینستاگرام مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. در این نشست که مؤسسه انتشارات میزبان دکتر گودرز رشتیانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است، درخصوص این کتاب، ویژگی‌های آن، نویسنده کتاب و تاریخ روسیه گفت‌وگو خواهد شد. 

این نشست در ساعت 21یکشنبه مورخ 29/01/1400 به صورت زنده از صفحه اینستاگرام مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران به آدرس university_of_tehran_press پخش می‌گردد.