پرفروش ترین کتاب های موسسه انتشارات دانشگاه تهران در آبان ماه 99
1399-07-05

پرفروش ترین کتاب های منتشرشده توسط موسسه انتشارات دانشگاه تهران درآبان ماه 1399:

 

1.  مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_1041.html

 

2.     مقدمه ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_804.html

 

3.     اکولوژی

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_1531.html

 

4.     مبادی فقه و اصول

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_1572.html

 

5.آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان  

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_2949.html