انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 2,573
مدیریت منابع آب؛ روش‌ها و ابزارهای رویکرد سامانه‌ای 3988
دکتر اسلوبودان پی. سیمونوویچ؛ دکتر امید بزرگ حداد؛ خانم پریسا سرزعیم؛ خانم عطیه بزرگی
830,000
مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی 3961
دیوید دوبورا؛ ویلیام راسول؛ دبرا جو کینگ استرن؛ لیندا کمپ؛ دکتر فرشته امین؛ فاطمه کرمی
380,000
مدیریت نوآوری و محصول 3737
دکتر مرتضی اکبری؛ امین ذره‌پرور شجاع؛ الهام ذره‌پرور شجاع
280,000
مدیریت یادمانه‌ها (آرشیو) 2730
دکتر غلامرضا فدایی عراقی
22,000
مراتع مسائل و راه حل های آن در ایران 2119
پرویز کردوانی ؛ پرویز کردوانی؛ پرویز کردوانی
1,100,000
مراحل تربیت 798
موریس دبس؛ دکتر علی‌محمد کاردان
100,000
مربیان بزرگ 1543
ژان شاتو؛ دکتر غلامحسین شکوهی
470,000
مرتع داری 1327
هادی کریمی ؛ هادی کریمی؛ هادی کریمی
1,100,000
مرتعکاری درشوره زار 2931
محمدجعفری ، محمدرضا جوادی همدانیان ، مهدی قربانی؛ ای جی بارت لنارد؛ محمدجعفری ، محمدرضا جوادی همدانیان ، مهدی قربانی؛ ای جی بارت لنارد؛ محمدجعفری؛ ای جی .بارت لنارد؛ محمدجعفری ؛ محمدرضا جوادی همدانیان؛ ای جی بارت لنارد؛ محمدرضا جوادی.همدانیان؛ مهدی قربانی؛ ای جی بارت لنارد؛ محمدجعفری؛ مهدی قربانی
720,000
مرتع و مرتعداری 2370
دکتر محمدرضا مقدم
1,100,000
مردم و انتخابات دهم 3314
سید محمد مرندی، ابراهیم محسنی، محمود صلاحی
70,000
مرزبندی نوین شهری 3162
میل اسمیت؛ حسام زند حسامی؛ میل اسمیت؛ حسام زند حسامی؛ میل اسمیت؛ حسام زند حسامی؛ حسام زند حسامی؛ میل اسمیت
980,000
مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکایی 2846
جین جیکوبز؛ دکتر حمیدرضا پارسی؛ آرزو افلاطونی
880,000
مرمت آثار معماری (شناخت، آسیب‌شناسی، فن‌شناسی) 3199
دکتر مجتبی رضازاده اردبیلی
1,300,000
مروری بر کالبدشناسی مقایسه ای جانوران اهلی 2358
بیژن رادمهر؛ حمزه شهراسبی
18,000
مروری برنظریه های تکامل 3017
سید احمد سادات نوری شیرین دیانتی دیلمی؛ سید احمد سادات نوری .شیرین دیانتی دیلمی
63,000
مزدیسنا و ادب پارسی جلد اول 553/1
دکتر محمد معین
1,100,000
مزدیسنا و ادب پارسی (جلد دوم) 553/2
دکتر محمد معین؛ مهدخت معین
1,300,000
مسأله عمومی چالش آغازین خط مشی‌گذاری دولتی 3879
دکتر علی‌اصغر پورعزت؛ میناسادات هاشمی کاسوایی
240,000
مسئولیت اجتماعی شرکتی (رویکردی جامع) 3731
دکتر محمدعلی شاه‌حسینی؛ سعید عربلوی‌مقدم
720,000
مسائل جامع ارتعاشات 9149
دکتر منصور نیکخواه بهرامی
600,000
مسائل جامع ارتعاشات و حل آنها
دکتر منصور نیکخواه بهرامی
600,000