انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 2,573
بررسی ویژگی مخزنی سنگهای کربناته 2666
جری اف. لوسیا؛ دکتر محمدرضا رضایی؛ دکتر جواد هنرمند
19,000
برساخت آزمودنی: خاستگاه‌های تاریخی پژوهش روانشناختی 4479
کورت دانزیگر ؛ دکتر خسرو باقری نوع‌پرست ؛ وحید قمری
1,300,000
برنامه درسی آموزش کارآفرینی مبتنی بر شایستگی؛ راهنمای عمل در علوم اجتماعی و رفتاری 4142
دکتر احمد ملکی پور؛ دکتر رضوان حکیم زاده؛ دکتر مرضیه دهقانی
340,000
برنامه‌دهی معماری: مدیریت اطلاعات برای طراحی 3146
دانا پی دورک؛ دکتر سید امیرسعید محمودی
550,000
برنامه‌ریزی پویا
دکتر محمد جواد اصغرپور
9,500
برنامه‌ریزی تردد پیاده و دوچرخه 2596
هرمان کِنُف لاخر؛ دکتر فریدون قریب
430,000
برنامه ریزی خطی 2054
دکتر محمد جواد اصغر پور
720,000
برنامه‌ریزی درسی دوره ابتدایی 4022 Elementary School Curriculum
دکتر مرضیه دهقانی؛ مصطفی باقریان‌فر
1,800,000
برنامه‌ریزی ریاضی فازی 3672
دکتر سیدعلی ترابی؛ مهندس سعیده توفیقی
480,000
برنامه‌ریزی فضایی کاربری زمین: توانایی مدیریت پایدار منابع طبیعی 4144
گراسیه لا مترنیخت؛ دکتر مجید کریم‌پور ریحان؛ شهرزاد شریف‌جاهد؛ پویا امیری
180,000
برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری 3012
دکتر کرامت‌الله زیاری
300,000
برنامه‌ریزی کاربری زمین شهری 3516
دیوید گادز شاک، ادوارد کایسر، اف استوارت چپین؛ دکتر منوچهر طبیبیان
720,000
برنامه‌ریزی کارکردی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه 3859
پل وهمن؛ جان کرجل؛ دکتر باقر غباری‌بناب؛ دکتر فرزانه معتمدی
1,300,000
برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین 2554
آن. آر. بییر، کاترین هیگینز؛ دکتر سید حسین بحرینی، کیوان کریمی؛ آن. آر. بییر، کاترین هیگینز؛ سید حسین بحرینی، کیوان کریمی؛ آن. آر. بییر؛ کاترین هیگینز؛ کاترین هیگینز؛ سید حسین بحرینی؛ سید حسین بحرینی؛ کیوان کریمی؛ آن. آر. بییر؛ کیوان کریمی
1,100,000
برنامه‌ریزی و عملیات شبکه‌های هوایی 3900
دکتر مسعود بازرگان؛ دکتر محسن‌صادق عمل‌نیک
720,000
برنامه‌ریزی و مدیریت سامانه‌های منابع آب (جلد اول) 3501
دنیل پیتر لاکس- الکو ون بیک ؛ دکتر امید بزرگ حداد؛ دکتر پریساسادات اشفته
1,600,000
برنامه‌ریزی و مدیریت ساما‌نه‌های منابع آب (جلد دوم) 3502
دنیل پیتر لاکس؛ سیف اللهی سمانه؛ دکتر پریسا سادات آشفته؛ دکتر امید بزرگ حداد
1,600,000
برنامه‌نویسی و حل مسأله با ++C
نل دیل- چیپ ویمز- مارک هدینگتون ؛ علی معینی- علی محمد پورپاک
1,600,000