انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 31
کلیات حشره‌شناسی پزشکی 2089
م . و سرویس ؛ مرتضی زعیم- سید محمدعلی سیدی رشتی- محمد ابراهیم صائبی
240,000
کنه های ایران جلد اول 2815
علیرضا صبوری؛ دکتر مجتبی حسینی؛ دکتر مهدیه اسدی
28,000
کنه‌های گلخانه‌ها شناسایی، زیست‌شناسی و کنترل 3063
زی ؛ کیانگ زانگ ؛ دکتر علیرضا صبوری ؛ دکتر فرید فرجی ؛ دکتر آزاده زاهدی گلپایگانی
1,000,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه