انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 143
تحلیل هفت‌پیکر نظامی 596
دکتر محمد معین
60,000
ترجمه آثار البلاد و اخبار العباد (جلد دوم ) 2166
محمد مرادبن عبدالرحمن ؛ تصحیح: دکتر سید محمد شاهمرادی
450,000
ترجمه السواد الاعظم
ابوالقاسم اسحاق بن محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن زید حکیم سمرقندی؛ عبدالحی حبیبی
120,000
ترجمه کلیله و دمنه 925
مجتبی مینوی طهرانی
100,000
ترک‌الاطناب فی شرح الشهاب یا مختصر فصل الخطاب 936
ابوالحسن علی بن احمد معروف به ابن القضاعی ؛ دکتر محمد شیروانی
900,000
تشریحُ الحروفِ وَ الاَلفاظِ (فرهنگ الفبای زبان فارسی) 4403
سید عبدالفتّاح مولوی ؛ به اهتمام: دکتر احمد مجاهد
450,000
چنین گفت اقبال 3443
دکتر قاسم صافی
280,000
حقایق الحدائق 766
شرف الدین حسن بن محمد رامی تبریزی؛ سید محمدکاظم امام
30,000
حواصل و بوتیمار 2138
امیر حسین یزدگردی
48,000
خلاصه التواریخ دو جلد 177/1
قاضی احمدبن شرف الدین الحسین الحسینی القمی؛ احسان اشراقی
560,000
خلاصه خمسه حکیم نظامی گنجوی 1942
عزیز الله جوینی ؛ عزیز الله جوینی؛ عزیز الله جوینی
30,000
خلاصه مثنوی 3438
بدیع‌الزمان فروزانفر
140,000
خوراک های ایرانی 2831
نادر میرزا قاجار؛ دکتر احمد مجاهد
700,000
داستان بیژن و منیژه 3181
دکتر جوینی
70,000
داستان رستم و اسفندیار (نبرداندیشه ها) 2264
عزیز الله جوینی ؛ عزیز الله جوینی؛ عزیز الله جوینی
27,000
داستان زال و رودابه 3059
عزیزالله جوینی
55,000
داستان فرود سیاوش 3058
عزیز الله جوینی
45,000
داستان‌نامه بهمنیاری 1657
دکتر احمد بهمنیار
650,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه