انتشارات دانشگاه تهران
 
موضوعات: �������� �� ������������ ����������
تعداد عنوان ها: 145
ادبیات تطبیقی 2888
دکتر امین مقدسی
26,000
استعاره در نقد ادبی جدید: ابعاد شناختی و زیبایی‌شناسی - 4154
دکتر یوسف ابوالعدوس ؛ دکتر علیرضا شعبانلو
1,200,000
اسرار البلاغه 1823
عبدالقاهر جرجانی؛ جلیل تجلیل
250,000
اغراض السیاسیه فی اعراض الریاسیه 1272
محمد بن علی الظهیری الکاتب السمرقندی؛ جعفر شعار
270,000
اقبالنامه نظامی گنجوی (متن علمی و انتقادی) 2567
دکتر تصحیح برات زنجانی
1,300,000
انیس‌العارفین 2997
صفی کاشفی؛ دکتر عبدالرضا سیف
980,000
براهین العجم 1354
محمدتقی سپهر؛ دکتر جعفر شهیدی
980,000
بهار ادب 2608
قاسم صافی
25,500
بوطیقای ترجمه 4440
دکتر جواد اصغری
1,100,000
پنچاتنترا 710
دکتر ایندو شیکهر
140,000
تاریخ تحلیلی زبان فارسی 3221
دکتر حمیرا زمردی
480,000
تاریخ وصاف الحضره جلد چهارم 2956
ادیب شهاب الدین عبدالله بن عزالدین فضل الله شیرازی؛ ادیب شهاب الدین عبدالله بن عزالدین فضل الله شیرازی؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ ادیب شهاب الدین عبدالله بن عزالدین فضل الله شیرازی؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ ادیب شهاب الدین عبدالله بن عزالدین فضل الله شیرازی؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ علیرضا حاجیان نژاد
1,600,000
تحقیق در ادبیات غنایی و انواع شعر غنایی 2820
تألیف: دکتر اسماعیل حاکمی
480,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه