انتشارات دانشگاه تهران
 
موضوعات: فنی و مهندسی
تعداد عنوان ها: 9
احتمال و آمار و مهندسی 4259
دکتر سید محمود طاهری
1,600,000
اطلاعات دارویی دامپزشکی 3103
مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ سیداحمدفاطمی؛ مارک.ج.پاپیج ؛ سعیده نعیمی؛ مجیدمتقی نژاد؛ مجید شهابی
280,000
انکوباتورها مراکز رشد 3344 ( همراه با لوح فشرده)
کولین بارو؛ دکتر محمود فیروزیان، دکتر آزاده فیروزیان
200,000
پنل لایه‌های درز شده چوب با میخ 4398
شورای دو ملیتی (USA & CAN.) چوب برش‌شدة سوزنی برگ؛ دکتر قنبر ابراهیمی
1,000,000
ژئوپلیتیک نوین گاز طبیعی 4379
آگنیا گریگس ؛ دکتر علی امیری
850,000
فناوری‌های پیشرفته در بیودیزل؛ مقدمه ای بر اصول و روندهای نوظهور 4232
امینول اسلام ؛ یون هین توفیق- یاپ ؛ انج - سنگ چان ؛ دکتر علی ماشاءاله کرمانی ؛ احسان سرلکی؛ دکتر محمدحسین کیانمهر ؛ دکتر سید رضا حسن بیگی ؛ مرضیه قربانی
360,000