انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ������ ������ ���������� �������� ����������
تعداد عنوان ها: 1
بهبود مستمر خدمت (l T l L ) 3576
ورنون لیوید ؛ فاطمه نریمانی -مجید صمصامی -زیر نظر نسترن حاجی حیدری؛ فاطمه نریمانی؛ مجید صمصامی؛ زیر نظر نسترن حاجی حیدری
150,000