انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������������� ���������� ����������
تعداد عنوان ها: 1
مدیریت در محوطههای میراث جهانی 2854
برنارد م. فیلدن، یوکا یوکیلتو؛ برنارد م. فیلدن، یوکا یوکیلتو؛ پیروز حناچی؛ یوکا یوکیلتو؛ یوکا یوکیلتو؛ پیروز حناچی؛ برنارد م. فیلدن؛ پیروز حناچی؛ یوکا یوکیلتو؛ پیروز حناچی؛ برنارد م. فیلدن
150,000