انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ������������ ��������������
تعداد عنوان ها: 8
آفرینش محلات و مکان ها در محیط انسان ساخت 2720
دیوید چپ من؛ شهرزاد فریادی،منوچهر طبیبیان؛ دیوید چپ من؛ شهرزاد فریادی؛ دیوید چپ من؛ منوچهر طبیبیان؛ شهرزاد فریادی
150,000
تفسیر محیط 2550
روبرت موگروئر؛ دکتر منوچهر طبیبیان
13,000
دگرگونی شهر با رویکردی پیشگیرانه به طراحی شهری 3128
تونی هال؛ منوچهر طبیبیان؛ تونی هال؛ منوچهر طبیبیان؛ تونی هال؛ منوچهر طبیبیان؛ منوچهر طبیبیان؛ تونی هال
55,000
دگرگونی شهری: بهداشت، سرپناه و تغییر اقلیم (آب و هوا) 3977 The Urban Transformation; Health, Shelter and Climate Change
الیموت دی اسکلر؛ یکول ولاوکا کلوز؛ پیتر براون؛ دکتر منوچهر طبیبیان؛ پانته آ لطفی‌کاظمی
320,000
شهرهای تاب‌آور: پاسخی در برابر اوج نفت و تغییرات اقلیمی 4152
پیتر نیومن ؛ تیموتی بیتلی ؛ هیتر بویر ؛ دکتر منوچهر طبیبیان؛ گلناز زارع نژاد
370,000
گزیده منظر شهری 2399
گوردون کالن؛ منوچهر طبیبیان
100,000