انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ������������������
تعداد عنوان ها: 1
مکانیک غیرخطی محیط‌های پیوسته برای تحلیل به روش اجزای محدود 2797
هاویر بونت؛ دکتر ایرج محمودزاده کنی؛ ریچاردوود
850,000