انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ����������
تعداد عنوان ها: 1
سیمان پرتلند ترکیب، تولید و ویژگی ها 2793
دکتر هومن قاسمی،عسگر هورفر، محمد شکرچی زاده؛ جی سی بای؛ هومن قاسمی،عسگر هورفر، محمد شکرچی زاده؛ جی سی بای ؛ هومن قاسمی؛ هومن قاسمی؛ محمد شکرچی زاده ؛ جی سی بای ؛ هومن قاسمی؛ محمد شکرچی زاده؛ محمد شکرچی زاده؛ جی سی بای؛ جی سی بای؛ عسگر هورفر؛ جی سی بای
45,000