انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� �������� ��������������
تعداد عنوان ها: 3
برنامه‌ریزی پویا
دکتر محمد جواد اصغرپور
9,500
تحقیق در عملیات پیشرفته
دکتر محمد جواد اصغرپور
220,000