انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ������������
تعداد عنوان ها: 1
مقاومت مصالح (دوجلدی) 4519، 4518
دکتر عبدالمجید جوهرزاده ؛ دکتر مهدی صمدزاد
3,200,000