انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: دکتر غلامحسین ثنایی
تعداد عنوان ها: 2
سم شناسی صنعتی جلد اول 1730
دکتر غلامحسین ثنایی
60,000
سم شناسی صنعتی جلد دوم 1898
غلامحسین ثنایی
110,000