انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ������������ ��������������
تعداد عنوان ها: 1
حکمروایی سازگار با بحران (خشکسالی و سیل در مناطق روستایی) 4511
مارگوت هورلبرت ؛ دکتر پیام ابراهیمی؛ دکتر جمیله سلیمی‌کوچی؛ دکتر محسن محسنی ساروی
950,000