انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ������ �������� �������� ������
تعداد عنوان ها: 7
اصول اکتشافات ژئوشیمیایی 2080
دکتر علی اصغر حسنی پاک
280,000
اکتشافات ذخایر طلا 2441
دکتر علی اصغر حسنی پاک
35,000
ترمودینامیک برای زمین شناسان 1824
ریموند کرن-آلن وایز برد؛ ریموند کرن-آلن وایز برد؛ علی اصغر حسنی پاک؛ ریموند کرن-آلن وایز برد؛ علی اصغر حسنی پاک؛ ریموند کرن-آلن وایز برد؛ علی اصغر حسنی پاک؛ ریموند کرن؛ آلن وایز برد؛ علی اصغر حسنی پاک
54,000
زمین آمار 2389
علی اصغر حسنی پاک
180,000
ژئوشیمی اکتشافی (محیط های سنگی ) 2625
علی اصغر حسنی پاک ؛ علی اصغر حسنی پاک؛ علی اصغر حسنی پاک؛ علی اصغر حسنی پاک
56,000
مدیریت خطا و ریسک در اکتشاف 2638
دکتر علی اصغر حسنی پاک؛ دکتر محمد رضا خالصی
22,000