انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ��. ������������
تعداد عنوان ها: 1
هوازدگی و نقش فرایندهای رودخانه‌ای در فرسایش خشکی‌ها 4502
پ. دپتریس ؛ آ. ا. پاسکوینی ؛ ک. ل. لکومته ؛ دکتر مجتبی یمانی؛ دکتر زهرا حاجی‌کریمی
500,000