انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ����������������� ��������������
تعداد عنوان ها: 1
طراحی و برنامه‌ریزی معادن روباز (مبانی)؛ جلد دوم- عملیات واحد 4498
ویلیام هوسترولید؛ مارک کوچتا؛ رندی مارتین؛ دکتر علی‌اصغر خدایاری ؛ دکتر مهدی یاوری شهرضا
1,000,000