انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ������ �������������� ����������
تعداد عنوان ها: 1
ماهیان سطح‌زی درشت آب‌هـای جنوب کشـور؛ (با تأکید بر تون ماهیان) 4436
دکتر علی طاهری میرقائد؛ دکتر سید احمدرضا هاشمی؛ دکتر احمدرضا جبله
700,000