انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: وحید فرجی‌ جبه‌دار
تعداد عنوان ها: 1
منابع انسانی داده‌محور؛ نحوه استفاده از تحلیل‌ها و شاخص‌های کلیدی در پیشبرد عملکرد 4373
برنارد مر؛ دکتر علی پیران‌نژاد؛ وحید فرجی‌ جبه‌دار
1,000,000 750,000