انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ��������
تعداد عنوان ها: 3
اصول مهندسی دریا 2460
روبرت ام. سورنسن؛ دکتر خسرو برگی
440,000
اصول مهندسی زلزله 2482
دکتر خسرو برگی
300,000
دینامیک سازه‌ها 1999
دکتر خسرو برگی
700,000