انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: دیوید کلتون
تعداد عنوان ها: 1
شبیه­‌سازی با ارنا؛ شبیه­‌سازی فرآیندهای کسب وکار 4264
دیوید کلتون ؛ رندال سادوسکی ؛ دیوید استارک ؛ دکتر سیدمجتبی سجادی؛ دکتر محمدرضا تقی­‌زاده یزدی؛ نگار پورفرج قاجاری؛ عماد پیوسته
2,000,000