انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ������ ������������
تعداد عنوان ها: 1
بازارها و نهادهای مالی (جلد اول) 3264
آنتونی ساندرز؛ مارسیا کورنت؛ دکتر رضا تهرانی؛ دکتر عسگر نوربخش
980,000