انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ���������� ��. ������
تعداد عنوان ها: 1
الکترومغناطیس میدان و موج 2173
دیوید ک. چنگ؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی ؛ دکتر محمد قوامی
2,200,000