انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� �������� �������� ������
تعداد عنوان ها: 1
برنامه ریزی خطی 2054
دکتر محمد جواد اصغر پور
140,000