انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������������������������
تعداد عنوان ها: 1
نوآوری اجتماعی در مدیریت شهری 4130
دکتر کرامت‌اله زیاری ؛ سعید جوی‌زاده ؛ الناز امینی؛ سارا کاویانی‌آهنگر
380,000