انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ������ ����������
تعداد عنوان ها: 1
فرایند و برایند ترجمه از بعد تجربی 4492
دکتر محمدحسین حدادی؛ حسن پروان
700,000