انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ������������������� ����������
تعداد عنوان ها: 2
نظریه شهری ارزیابی انتقادی 3062
جان رنه شورت؛ دکتر کرامت‌اله زیاری ؛ حافظ مهدنژاد؛ فریاد پرهیز
490,000
نوآوری اجتماعی در مدیریت شهری 4130
دکتر کرامت‌اله زیاری ؛ سعید جوی‌زاده ؛ الناز امینی؛ سارا کاویانی‌آهنگر
380,000