انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ����������
تعداد عنوان ها: 1
آبزیان و فرآوری 3339
دکتر سهراب معینی؛ دکتر ژاله خوشخو؛ آقای مهداد مهدابی
350,000